• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Наноакселерометр


Від початку відкриття вуглецевих нанотрубок (ВНТ) спостерігається інтенсивне вивчення електрично-механічних властивостей ВНТ з метою їх використання в різноманітних наноелектромеханічних пристроях. Обґрунтування та розробка математичних моделей нових перспективних космічних приладів на основі нанотрубок є актуальною задачею як в прикладному, так і в фундаментальному планах.

Нанотрубки характеризуються унікальними механічними властивостями, серед яких можна виділити високий модуль пружності та надвисоку міцність. Існуючі експерименти підтверджують, що електричні властивості вуглецевих нанотрубок суттєво залежать від згину ВНТ. Це відкриває можливість потенційного застосування цього ефекту в наноакселерометрах, де деформація нанотрубки виникає за рахунок механічної дії зовнішніх інерційних сил, див. рисунок.

  Ці та інші електронно-механічні ефекти на вуглецевих наноструктурах, які є перспективними для створення нових космічних вузлів та пристроїв, вивчаються в ІКД НАНУ-НКАУ. За даним напрямком у Відділі дистанційних методів та перспективних приладів були досліджені електронні властивості нанотрубок та нанотрубочних з'єднань, які є перспективними для створення наноакселерометрів. Встановлені типи деформації, які призводять до зміни електронного струму крізь нанотрубку, та знайдена оптимальна геометрія, яка забезпечує найбільший контакт між нанотрубкою та зовнішніми проводами.

 

Робота виконувалась та виконується в рамках тем НАНУ та проектів (контрактів): „Використання GRID-технологій для проведення розрахунків особливої складності в нанофізиці" (УНТЦ проект №4930/08, керівник проекту д.т.н. Яценко В.О.), "Формулювання технічних вимог до накопичувачів енергії, гравіметрів та акселерометрів на наноструктурах" (Держ. Контракт 0108U008531).