• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Технології оптимізації в космічних дослідженнях

Розроблення методів та засобів багатокритеріального оцінювання програм і проектів в сфері космічних досліджень є важливою задачею при стратегічному плануванні космічних досліджень та оцінювання результатів виконаних робіт. В рамках науково-дослідного напрямку проведено аналіз сучасних методів оцінювання складних об'єктів, здійснено постановку задачі багатокритеріального оцінювання систем розглядуваного класу з точки зору теорії прийняття рішень. Сформовано системи критеріїв для аналітичного оцінювання космічних програм і проектів за різними напрямами космічних досліджень.
Запропоновано технологію багатокритеріальної оцінки наукових космічних проектів, що реалізує багатокритеріальний експертний підхід і нелінійну схему компромісів, та метод багатокритеріального оцінювання складних об'єктів (космічних програм та ін.) з використанням агрегативно-декомпозиційного підходу та математичного апарату вкладених скалярних згорток. На базі методів розроблено методики, алгоритми та комп'ютерні програми для оцінювання космічних програм і проектів в сфері космічних досліджень.

У ході розроблення сучасних космічних приладів перед конструкторами та інженерами виникає ціла низка проблем, пов'язаних із вибором оптимальної структури приладу та її складових. В основному розв'язок таких проблем здійснюється на основі інтуїтивних припущень розробника та його попереднього досвіду. У Відділі Дистанційні методи та перспективні прилади" ведеться розробка підходів до моделювання та оптимізації перспективних приладів. Розроблено новий підхід до моделювання оптичних спектрометрів із урахуванням обмежень на технічні характеристики приладу та напрямку застосування. Проблема вибору оптимальної структури та параметрів датчика представлено у вигляді задачі багатокритеріальної оптимізації з обмеженнями на параметри. В основу моделювання покладено припущення щодо можливості реконструкції динаміки за вхідними та вихідними характеристиками приладу. Розв'язок оптимізаційної задачі дає змогу оцінити такі важливі критерії, як "сигнал/шум" та спектральна роздільна здатність. Результати комп'ютерного моделювання дозволяють реалізувати спектрометр з оптимальними характеристиками. З використанням оптимізаційного підходу створено перший в Україні програмно-апаратний комплекс для тестування стану сільськогосподарських культур.

Проекти та контракти. Робота виконувалась в рамках НДР "Науково-методичний супровід Програми" та інноваційного проекту "Виготовлення польового спектрофотометра для тестування стану рослинності" (№ держреєстрації 0108U003050, 2008 р.), а також продовжує виконуватись у рамках тем НАНУ.

You are here: Наукові напрями та концептуальні основи діяльності Прилади і технології Технології оптимізації в космічних дослідженнях