• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Підсумки діяльності Інституту

Підсумки діяльності Інституту

У 2020 році відповідно до планів, затверджених НАН України в галузі інформатики, нових інформаційних технологій та систем, державних науково-технічних програм в Інституті виконувалась 21 науково-дослідна тема, серед яких: 3 проєкти за конкурсом Національного фонду досліджень України; 1 проєкт за Цільовою програмою НАН України «Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проєкту Horizon-2020 ERA-Planet»; 1 проєкт за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2020 р.», 2 проєкти за Цільовою комплексною програмою НАН України з наукових космічних досліджень, 1 проєкт Цільової комплексної програми НАН України з фізики плазми і плазмової електроніки: фундаментальні дослідження та застосування» на 2020-2022 рр. та інша відомча та договірна тематика.

Сонячно-земні зв’язки та космічна погода

 • Вперше встановлено, що спектр власних частот еванесцентних акустико-гравітаційних хвиль (АГХ) в ізотермічній атмосфері є неперервним. Показано, що АГХ можна розглядати як суперпозицію коливань, які відбуваються одночасно на двох власних частотах при фіксованій довжині хвилі (О.К.Черемних, А.К.Федоренко, Є.І.Крючков, Ю.О. Селіванов, C.О.Черемних).
 • Для опису згасання акустико-гравітаційних збурень в атмосфері запропоновані модифіковані рівняння Нав'є-Стокса і теплопереносу. Це дозволило усунути нефізичний ефект наростання амплітуд збурень при малих довжинах хвиль, який був наявний у попередніх теоретичних моделях, і пояснити ряд спостережних ефектів. Запропоновано новий підхід до вивчення АГХ в атмосфері Землі зі слабкою вертикальною неоднорідністю температури, що є актуальним для інтерпретації спостережень збурень в атмосферах Землі і Сонця (А.К.Федоренко, Є.І.Крючков, О.К.Черемних, Ю.О.Селіванов; Ю.Г.Рапопорт – КНУ імені Тараса Шевченка).
 • На основі енергетичного принципу досліджено умови поширення МГД мод у сонячних магнітних трубках. Проаналізовано стійкість різних типів мод і зроблено висновок, що гвинтова мода є домінуючою, оскільки для її генерації потрібно менше енергії, ніж для інших мод (О.К.Черемних, О.Н.Кришталь; Ю.Цап – Кримська астрофізична обсерваторія, В.М.Федун – Великобританія, Університ м. Шеффілд, А.В.Степанов – Пулковська астрономічна обсерваторія РАН).
 • Досліджено збудження низькочастотних кінетичних хвиль поблизу основ петель в активній області на Сонці. Використана напівемпірична модель сонячної атмосфери VAL (F). Отримані результати показують, що можна передбачити початок спалахового процесу (О.К.Черемних, О.Н.Кришталь, А.Д.Войцеховська, В.М.Федун; Істван Баллаі – Великобританія, Університ м. Шеффілд).
 • За даними вимірювань з чотирьох космічних апаратів місії «Кластер-2» досліджено послідовність подій, що супроводжують прояви суббур в іоносфері та магнітосфері Землі. Визначено характер зміни параметрів плазми у хвості магнітосфери. Отримані результати вказують на суттєву роль кінетичних ефектів у магнітосфері Землі під час вибухової фази суббурі (Л.В.Козак, В.А.Петренко; К.Д.Река – КНУ імені Тараса Шевченка, П.М.Козак – Астрономічна обсерваторія КНУ, О.О.Кронберг – Інститут Макса Планка, Німеччина, О.Є.Григоренко – Інститут космічних досліджень РАН).
 • Побудовано математичну модель генерації змінного магнітного поля Сонця впродовж сонячного магнітного циклу. Проведено чисельне моделювання поведінки магнітного поля в конвективній зоні Сонця. Отримано якісне узгодження моделі з даними спостережень динаміки магнітного поля на поверхні Сонця впродовж циклу Хейла (О.О.Логінов, О.К.Черемних; В.Н.Криводубський – КАО).
 • Розроблена теоретична модель генерації іоносферних провісників землетрусів під дією атмосферних гравітаційних хвиль. Геофізична аномалія, що передує землетрусу, трактується як масштабна трьохмірна структура, яка спирається на вогнище землетрусу та йде в космічний простір. Модель з єдиних позицій пояснює сукупність властивостей іоносферних провісників землетрусів (О.С.Парновський, Г.В.Лізунов, О.В.П’янкова).

Космічні інформаційні системи і технології, методи оброблення аерокосмічних даних

 • В межах проєкту GEO-Essential програми ERA-Planet розроблено та реалізовано робочий процес (workflow) щодо обчислення індикаторів досягнення цілей сталого розвитку, що ґрунтуються на даних дистанційних спостережень (Н.М.Куссуль, М.С.Лавренюк, Л.Л.Шуміло).
 • Розроблено нові підходи моніторингу індикаторів цілей сталого розвитку 6.3.2. та 6.6.1 з використанням продуктів супутникових даних, та визначено ресурси супутникових даних для цих індикаторів. На основі аналізу істотних змінних для 17 індикаторів цілей сталого розвитку сформовано перелік джерел геоінформаційних даних – продуктів обробки супутникової інформації (Я.І.Зєлик, Л.М.Колос, Л.В.Підгородецька).
 • Здійснено аналіз стану проблеми оцінювання пожежної небезпеки і моніторингу пожеж в Україні та у світі та визначено джерела необхідних супутникових, статистичних і наземних даних. Проведено збір та обробку супутникових та геоінформаційних даних (Я.І.Зєлик, Л.В.Підгородецька, Л.М.Колос, А.Ю.Шелестов, Л.Л.Шуміло, Б.Я.Яйлимов, А.В.Колотій).
 • В межах проєкту SMURBS програми ERA-Planet розроблено метод визначення теплових островів для м. Києва та інформаційну технологію моніторингу пожеж на основі продукту Sentinel 3 Land Surface Temperature, а також Landsat-8 і Sentinel-2 (А.Ю.Шелестов, Л.Л.Шуміло, Б.Я.Яйлимов, А.В.Колотій).
 • Розроблено та реалізовано у хмарній платформі Google Earth Engine процедури підвищення просторового розрізнення супутникових даних шкідливих промислових атмосферних викидів. Розроблено та реалізовано процедури субпіксельної обробки радарних даних Sentinel-1 для підвищення просторового розрізнення нерухомих об’єктів до 2-3 м та здійснено їх перевірку на тестових об’єктах загального призначення (Я.І.Зєлик, С.В.Чорний, Л.В.Підгородецька).
 • Розроблено хмарну технологію автоматичної класифікації посівів з використанням даних Sentinel-1 на базі Amazon Web Services (А.Ю.Шелестов, М.С.Лавренюк, Л.Л.Шуміло).
 • Розроблені технічні пропозиції щодо створення системи ракетного зондування нижньої іоносфери, які будуть використані для калібрування моделей іоносфери, і для розробки покоління електродинамічних моделей нижньої іоносфери, що характеризують умови поширення радіохвиль низьких частот. На цій основі будуть розроблені методи використання ракетних даних для оперативного оновлення моделей короткострокового прогнозу космічної погоди (Г.В.Лізунов, О.В.П’янкова, О.С.Парновський, А.А.Кузьмич).
 • Розроблена концепція інформаційної системи збору, первинного оброблення та розповсюдження антарктичних даних. Сформовані технічні вимоги до системи в цілому та її окремих компонентів, розроблено проєкт Технічного завдання на створення і впровадження інформаційної системи (Г.В.Лізунов, О.В.П’янкова, О.С.Парновський, А.А.Кузьмич).

Космічне матеріалознавство, дослідження фізико-хімічних процесів одержання матеріалів в космічних умовах

 • Розроблено математичну модель процесу направленої кристалізації з урахуванням факторів прихованої теплоти плавлення та стрибка щільності, що дозволяє в плоскій геометрії дослідити вібраційний вплив на стійкість фазової межі в двофазних системах (чл.-кор. НАН України О.П.Федоров, А.Г.Машковський).

Розробка та створення перспективних приладів для космічних досліджень

 • Завершено створення комплекту наукової апаратури (ЛЦ ІКД НАН України та ДКА України) для проведення космічного експерименту «Іоносат-Мікро» на борту космічного апарату «Мікросат-М», який пройшов всі види випробувань контрольно-перевірочної апаратури. З використанням даних імітаторів приладів проведено відпрацювання програмних компонентів інформаційної системи збору, обробки та розповсюдження даних космічного експерименту «Іоносат-Мікро» (Г.В.Лізунов, О.В.П’янкова, О.С.Парновський, А.А.Кузьмич).

Теорія та методи керування складними динамічними системами космічного призначення

 • Для дискретних динамічних систем з нелінійними функціями, що задовольняють два лінійні обмеження (так звані «секторіальні нелінійності»), вперше доведено, що аналіз їх стійкості зводиться до оцінки стійкості відповідного сімейства лінійних динамічних систем. Цей результат є фундаментальним у теорії стійкості нелінійних систем і відкриває можливість вирішувати прикладні задачі синтезу стабілізуючого керування в такому класі моделей (академік НАН України В.М.Кунцевич).
 • Розроблено теоретичні основи побудови інтелектуального керування процесами в дискретних системах, що дають змогу за прогнозуванням поведінки систем на ковзному інтервалі забезпечувати задані динамічні властивості в умовах невизначеності. Отримані результати орієнтовані на практичне застосування в системах керування безпілотними апаратами, у тому числі при автономному зближенні та стикуванні космічних апаратів (чл.-кор. НАН України В.Ф.Губарев).
 • Запропоновано новий метод еліпсоїдальної апроксимації перетину опуклих множин спеціального виду в задачах оцінювання вектора стану (ВС) лінійних динамічних систем (ДС) з обмеженими адитивними завадами в каналах спостереження їх виходів, включаючи спостереження на ковзному інтервалі. Метод, заснований на ідеї розширення множин при розв'язуванні невласних задач математичного програмування. Його можна застосовувати для широкого класу задач керування й спостереження ДС, включаючи задачі керування й навігації космічних апаратів (В.В.Волосов, В.М.Шевченко).
 • Досліджено залежність розв’язку задачі визначення положення і орієнтації твердого тіла по його зображенню, від величини максимально можливої похибки визначення положення зображень реперних точок. Розроблено метод отримання верхньої оцінки гарантованої точності розв’язку задачі при заданих обмеженнях точності позиціонування на зображенні. Метод дозволяє виконувати обчислення множинних оцінок рішення, що необхідно для практичного застосування технічного зору при керуванні зближенням космічних апаратів на орбіті (чл.-кор. НАН України В.Ф.Губарев, С.В.Мельничук, М.М.Сальніков, В.М.Шевченко, Л.В.Максимюк).

За участю співробітників Інституту організовано та проведено в Києві XXVI Міжнародну конференцію з автоматичного управління «Автоматика 2020» (13-15 жовтня 2020 р.).


Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2018-2022 рр (2020)

Короткі звіти про виконання проектів Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2019 рік

Напрям А. Ідеї, концепції, науково-технічне та фінансово-економічне обґрунтування майбутніх космічних проектів України

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

1

Доведення концепції створенняпостбіотиків для профілактики розладів здоров’я космонавтів

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України


2

Дослідження гравічутливості та гравітропних реакцій в умовах космічного польоту як адаптивного чинника в онтогенезі рослин

Інститут екології Карпат НАН України


3

Дослідження функціональних сайтів цитоплазматичної мембрани рослинних клітин в умовах реальної та модельованої мікрогравітації

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

4

Розробка концепції регуляції розвитку та стресостійкості рослин для їх адаптації до умов космічних польотів шляхом залучення клітинно-біологічних ресурсів

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України

5

Розроблення підходів нейропротекції при довготривалих космічних місіях

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

6

Створення низькочастотних радіоастрономічних елементів і систем для досліджень об'єктів Всесвіту з поверхні Місяця

 

Радіоастрономічний інститут НАН України

 7

Перспективне корисне навантаження на платформу YuzhSat

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

Напрям Б. Систематизація, обробка даних та інтерпретація результатів завершених супутникових наукових експериментів, зокрема з використанням українських бортових приладів, встановлених на вітчизняних та закордонних космічних апаратах

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

8

Дослідження низькочастотних хвильових процесів в іоносфері за даними з космічних апаратів. Супровід Програми.

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

Напрям В. Інформаційне та методичне забезпечення і розробленн яустаткування для корисного навантаження КА в науково-технічних космічних проектах, включених до Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018-2022 рр.

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

9

Розробка програмно-апаратного комплексу для калібрування інструментів, збору та обробки даних космічної місії Аерозоль-UA

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

10

Створення інформаційної системи збору, обробки та розповсюдження даних космічного проекту «Іоносат - Мікро»

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

11

Принципи одержання матеріалів в умовах мікрогравітації

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України


Напрям Г. Науково-технічна підтримка виконання проектів, включених до Програми спільних досліджень НАН України і Державного підприємства «КБ «Південне»  ім. М.К. Янгеля»

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

12

Розробка та дослідження методів управління динамічними системами зобмеженими параметричними іструктурними збуреннями, включаючи системи орієнтації космічних апаратів

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

13

Розробка та дослідження прототипів розкривних модулів Місячної промислово-дослідницької бази

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

14

МіНі-магнітосфера як засіб керування рухом космічного апарату в іоносфер іЗемлі за допомогою власного магнітного полята обґрунтування ефективності технології очищення навколоземного простору від об’єктів космічного сміття (експериментальні та теоретичні дослідження)

Інститут технічної механіки НАН Українита ДКА України

15

Розробка методик і комплексу випробувальних та інформаційних засобів для оцінки міцності перспективних композиційних матеріаліві працездатності елементів конструкцій ракетно-космічної техніки за умов екстремального термосилового навантаження

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України

16

Розробка теоретичних основ проектування тонкостінних елементів ракет-носіїв із високоміцних 

нанокомпозитних матеріалів

Інститут проблем 

машинобудування 

ім. А.М.Підгорного 

Національної академії наук України

17

Розробка компактних енергоефективних імпульсних лазерів на кераміці для лазерно-локаційних систем наземного та космічного базування

Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» НАН України


Напрям Д. Науково-технічна підтримка проектів українських учених, які здійснюються або заплановані до виконання в міжнародних космічних місіях

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

18

Розробка обладнання та технології електронно-променевого зварювання для виконання монтажних і ремонтно-відновлювальних робіт на поверхні Місяця при будівництві та експлуатації довготривалих місячних баз

Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України


Напрям Е. Створення баз даних космічних місій України та світу й опрацювання їхніх результатів

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

19

Новітні методи та нові знання пробудову матерії у Всесвіті: опрацювання та наповнення бази даних рентгенівських космічних місій

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

20

Обробка спостережних даних космічних гама- та рентгенівських обсерваторійім.Фермі, Чандра і ХММ-Newton та розробка програмного забезпечення для калібрування малого черенковського телескопу SSТ-1М, що входить в масив черенковських гамма-телескопів міжнародного проекту СТА

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Напрям Є. Вдосконалення наявних і створення нових науково-дослідни хназемних систем із супроводу національних та міжнародних космічних місій

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

21

Наземний супровід системою низькочастотних радіотелескопів УТР-2- УРАН - ГУРТ міжнародних та українських космічних місій. Шифр «Кронос-2018»

Радіоастрономічний

інститут НАН України


22

Наземна система моніторингу космічних об’єктів у рамках міжнародної місії Gаіа

Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень НАН України

Напрям Ж. Створення та підтримка функціювання академічного сегменту Національної системи моніторингу космічної обстановки

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

23

Інформаційний сервіс космічної погоди

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

 

24

Інформаційно-ефемеридний сервіс та інформаційний сервіс спостережень штучних супутників Землі і малих небесних тіл

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

25

Моніторинг стану геокосмосу та збурень космічної погоди з використанням національних і міжнародних систем дистанційного зондування

Радіоастрономічний інститут НАН України

Напрям З. Соціогуманітарні та правові аспекти космічної діяльності

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

26

Правове забезпечення довгострокової сталості космічної діяльності

Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України


Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2018-2022 рр (2019)

Короткі звіти про виконання проектів Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2019 рік

Напрям А. Ідеї, концепції, науково-технічне та фінансово-економічне обґрунтування майбутніх космічних проектів України

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

1

Доведення концепції створенняпостбіотиків для профілактики розладів здоров’я космонавтів

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

2

Дослідження гравічутливості та гравітропних реакцій в умовах космічного польоту як адаптивного чинника в онтогенезі рослин

Інститут екології Карпат НАН України

3

Дослідження функціональних сайтів цитоплазматичної мембрани рослинних клітин в умовах реальної та модельованої мікрогравітації

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

4

Розробка концепції регуляції розвитку та стресостійкості рослин для їх адаптації до умов космічних польотів шляхом залучення клітинно-біологічних ресурсів

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України

5

Розроблення підходів нейропротекції при довготривалих космічних місіях

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

6

Створення низькочастотних радіоастрономічних елементів і систем для досліджень об'єктів Всесвіту з поверхні Місяця

 

Радіоастрономічний інститут НАН України

 7

Перспективне корисне навантаження на платформу YuzhSat

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

Напрям Б. Систематизація, обробка даних та інтерпретація результатів завершених супутникових наукових експериментів, зокрема з використанням українських бортових приладів, встановлених на вітчизняних та закордонних космічних апаратах

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

8

Дослідження низькочастотних хвильових процесів в іоносфері за даними з космічних апаратів. Супровід Програми.

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

Напрям В. Інформаційне та методичне забезпечення і розробленн яустаткування для корисного навантаження КА в науково-технічних космічних проектах, включених до Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018-2022 рр.

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

9

Розробка програмно-апаратного комплексу для калібрування інструментів, збору та обробки даних космічної місії Аерозоль-UA

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

10

Створення інформаційної системи збору, обробки та розповсюдження даних космічного проекту «Іоносат - Мікро»

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

11

Принципи одержання матеріалів в умовах мікрогравітації

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

Напрям Г. Науково-технічна підтримка виконання проектів, включених до Програми спільних досліджень НАН України і Державного підприємства «КБ «Південне»  ім. М.К. Янгеля»

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

12

Розробка та дослідження методів управління динамічними системами зобмеженими параметричними іструктурними збуреннями, включаючи системи орієнтації космічних апаратів

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

13

Розробка та дослідження прототипів розкривних модулів Місячної промислово-дослідницької бази

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

14

МіНі-магнітосфера як засіб керування рухом космічного апарату в іоносфер іЗемлі за допомогою власного магнітного полята обґрунтування ефективності технології очищення навколоземного простору від об’єктів космічного сміття (експериментальні та теоретичні дослідження)

Інститут технічної механіки НАН Українита ДКА України

15

Розробка методик і комплексу випробувальних та інформаційних засобів для оцінки міцності перспективних композиційних матеріаліві працездатності елементів конструкцій ракетно-космічної техніки за умов екстремального термосилового навантаження

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України

16

Розробка теоретичних основ проектування тонкостінних елементів ракет-носіїв із високоміцних 

нанокомпозитних матеріалів

Інститут проблем 

машинобудування 

ім. А.М.Підгорного 

Національної академії наук України

17

Розробка компактних енергоефективних імпульсних лазерів на кераміці для лазерно-локаційних систем наземного та космічного базування

Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» НАН України

Напрям Д. Науково-технічна підтримка проектів українських учених, які здійснюються або заплановані до виконання в міжнародних космічних місіях

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

18

Розробка обладнання та технології електронно-променевого зварювання для виконання монтажних і ремонтно-відновлювальних робіт на поверхні Місяця при будівництві та експлуатації довготривалих місячних баз

Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України


Напрям Е. Створення баз даних космічних місій України та світу й опрацювання їхніх результатів

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

19

Новітні методи та нові знання пробудову матерії у Всесвіті: опрацювання та наповнення бази даних рентгенівських космічних місій

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

20

Обробка спостережних даних космічних гама- та рентгенівських обсерваторійім.Фермі, Чандра і ХММ-Newton та розробка програмного забезпечення для калібрування малого черенковського телескопу SSТ-1М, що входить в масив черенковських гамма-телескопів міжнародного проекту СТА

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Напрям Є. Вдосконалення наявних і створення нових науково-дослідни хназемних систем із супроводу національних та міжнародних космічних місій

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

21

Наземний супровід системою низькочастотних радіотелескопів УТР-2- УРАН - ГУРТ міжнародних та українських космічних місій. Шифр «Кронос-2018»

Радіоастрономічний

інститут НАН України


22

Наземна система моніторингу космічних об’єктів у рамках міжнародної місії Gаіа

Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень НАН України

Напрям Ж. Створення та підтримка функціювання академічного сегменту Національної системи моніторингу космічної обстановки

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

23

Інформаційний сервіс космічної погоди

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

 

24

Інформаційно-ефемеридний сервіс та інформаційний сервіс спостережень штучних супутників Землі і малих небесних тіл

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

25

Моніторинг стану геокосмосу та збурень космічної погоди з використанням національних і міжнародних систем дистанційного зондування

Радіоастрономічний інститут НАН України

Напрям З. Соціогуманітарні та правові аспекти космічної діяльності

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

26

Правове забезпечення довгострокової сталості космічної діяльності

Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України


Підсумки діяльності Інституту у 2016 році

Протягом року Інститут працював над пріоритетними завданнями Загальнодержавної космічної програми України (проекти «Програма-Н», «Співробітництво-COSPAR», «Іоносат-Наука»); фундаментальними дослідженнями НАН України та ДКА України, зокрема за Програмою НАН України з космічних досліджень; а також виконував 2 проекти 7-ої Рамкової програми ЄС та Програми «Горизонт 2020».

У 2016 році загальна сума фінансування становила 11036,72 тис. грн.

Детальніше...
You are here: Головна